Pl. Karola Marcinkowskiego 8/9, 63-800 Gostyń sekretariat@szpitalgostyn.pl tel. 65 322-68-00

Logo - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyniu

ico home » Strefa Pacjenta » Informowanie o incydentach korupcyjnych

Informowanie o incydentach korupcyjnych

DEFINICJE

 • korupcja należy przez to rozumieć działanie lub zaniechanie działania, jak również obietnicę takiego postępowania, w celu uzyskania nienależnej korzyści przekazanej, obiecanej lub domniemanej, zarówno majątkowej, jak i osobistej, w sposób bezpośredni lub pośredni, która wyczerpuje znamiona czynu zabronionego określonego w art. 228 § 1-6 i art. 229 § 1-5 oraz art. 230 i art. 231 § 2 Kodeksu karnego
 • incydent o charakterze korupcyjnym należy przez to rozumieć każde zdarzenie, w wyniku którego doszło do podejrzenia naruszenia lub naruszenia przepisu prawa lub zapisów zawartych w regulacjach wewnętrznych, mające znamiona nadużycia funkcji, prowadzące do uzyskania nienależnych korzyści majątkowych lub osobistych
 • ryzyko korupcyjne należy przez to rozumieć sytuacje i okoliczności, które przyczyniają się lub ułatwiają popełnienie przestępstwa korupcyjnego w podmiocie leczniczym

SPOSÓB POWIADAMIANIA PEŁNOMOCNIKA DS. PRZECIWDZIAŁANIA ZAGROŻENIOM KORUPCUJNYM

1. Możliwość zgłoszenia wystąpienia w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Gostyniu incydentu o charakterze korupcyjnym w każdej formie:

 • za pomocą poczty na adres Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu ,
 • złożenia zawiadomienia w Sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu ,
 • poczty elektronicznej na adres e-mail: pelnomocnik.korupcja@szpitalgostyn.pl

2. Przesyłka ze zgłoszeniem wystąpienia incydentu o charakterze korupcyjnym powinna zawierać dopisek: „Dla Pełnomocnika ds. przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym”. Przesyłka nie podlega otwarciu w Kancelarii Sekretariatu i po zarejestrowaniu w dzienniku korespondencyjnym przekazywana jest bezpośrednio do Pełnomocnika ds. przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym.

3. O sposobie rozpatrzenia zgłoszenia osoba zgłaszająca zostanie poinformowana przez Pełnomocnika ds. przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym.

4. Minimalne wymagania zgłoszenia winny zawierać:

 • dane personalne zgłaszającego, telefon kontaktowy;
 • dane personalne osoby, której zgłoszenie dotyczy;
 • opis incydentu o charakterze korupcyjnym;
 • lokalizacja incydentu o charakterze korupcyjnym, tj. wskazanie komórki organizacyjnej;
 • dowody;
 • data i czytelny podpis osoby zgłaszającej.

5. Chcąc zachować anonimowość można przekazać informację bez podawania swoich danych. Może to utrudnić wyjaśnienie wszystkich okoliczności jednak proszę mieć pewność, że sprawa znajdzie swoje rozwiązanie. Anonimowego zgłoszenia można także dokonać w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Przydatne linki:


Baner graficzny z cytatem: Dobro chorego najwyższym prawem - Hipokrates