Pl. Karola Marcinkowskiego 8/9, 63-800 Gostyń sekretariat@szpitalgostyn.pl tel. 65 322-68-00

Logo - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyniu

ico home » Strefa Pacjenta » Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyniu, Pl. Karola Marcinkowskiego 8/9, 63-800 Gostyń (NIP: 6961598326, REGON: 411050155) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej szpitalgostyn.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • pliki PDF

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny z wykorzystaniem narzędzi:

 • WAVE Web Accessibility Evaluation Tool

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyniu, Pl. Karola Marcinkowskiego 8/9, 63-800 Gostyń (NIP: 6961598326, REGON: 411050155)
 • E-mail: sekretariat@szpitalgostyn.pl
 • Telefon: 65 322-68-00

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyniu, ,
 • NIP:6961598326, REGON: 411050155,
 • adres: Pl. Karola Marcinkowskiego 8/9, 63-800 Gostyń,
 • e-mail: sekretariat@szpitalgostyn.pl,
 • telefon: 65 322-68-00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • winda
 • podjazd dla osób niepełnosprawnych


Baner graficzny z cytatem: Dobro chorego najwyższym prawem - Hipokrates