Pl. Karola Marcinkowskiego 8/9, 63-800 Gostyń sekretariat@szpitalgostyn.pl tel. 65 322-68-00

Logo - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyniu

Pracownie Diagnostyczne

Data publikacji: 2024-01-23

Modernizacja diagnostyki obrazowej w SPZOZ w Gostyniu

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Wnioskodawca: Powiat Gostyński

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11: Instrument REACT-EU EFRR, Działanie 11.2: Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze zdrowia (REACT_EU).

Cel projektu:

Głównym celem przedmiotowego projektu jest poprawa jakości i skuteczności procesu diagnostyki i leczenia powikłań po COVID-19 i innych chorób w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Gostyniu poprzez jego wyposażenie w sprzęt niezbędny do diagnozowania powikłań COVID-19, a także do prowadzenia działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków zdrowotnych i społecznych oraz zwiększenie odporności systemu ochrony zdrowia. Projekt przyczyni się do zwiększenia odporności systemu ochrony zdrowia i dostępności do usług w Wielkopolsce.
Projekt obejmuje działania naprawcze w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych.
Cele szczegółowe projektu to:
- poprawa jakości leczenia pacjentów,
- zwiększenie liczby wykonywanych badań,
- wzrost zadowolenia pacjentów,
- poprawa skuteczności procesów terapeutycznych poprzez wymianę wyeksploatowanego sprzętu medycznego,
- zwiększenie możliwości diagnostycznych oraz świadczonych usług medycznych,
- poprawa wykrywalności powikłań związanych z COVID-19,
- wzmocnienie konkurencyjności SPZOZ w Gostyniu w regionie,
- poprawa warunków pracy personelu medycznego,
- intensyfikacja działań z zakresu diagnostyki i leczenia pacjentów w obszarach najbardziej zaniedbanych w czasie pandemii COVID-19.

Rezultaty projektu:

Realizowany projekt przyczyni się do poprawy jakości oraz dostępności świadczeń zdrowotnych, a także umożliwi zapewnienie kompleksowego procesu terapeutycznego dla pacjentów, od diagnostyki, poprzez właściwą terapię i rehabilitację, który realizowany jest w SPZOZ w Gostyniu. W wyniku przeprowadzonej analizy stanu sprzętu medycznego znajdującego się obecnie na wyposażeniu szpitala, stwierdzono znaczny stopień wyeksploatowania większości sprzętu. Do największych wyzwań, z którymi aktualnie boryka się placówka należy zwiększona zgłaszalność pacjentów oraz wysoki stopień
zaawansowania chorób.

Rezultaty realizacji projektu to (rok osiągnięcia 2024):
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) - 0 EPC;
- Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem - 13 200 os.

Wartość projektu:

5 480 366,90 zł

Wkład Funduszy Europejskich:

3 692 680,50 zł


powrót do aktualności z roku: 2024
Baner graficzny z cytatem: Dobro chorego najwyższym prawem - Hipokrates