Pl. Karola Marcinkowskiego 8/9, 63-800 Gostyń sekretariat@szpitalgostyn.pl tel. 65 322-68-00

Logo - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyniu

ico home » Strefa Pacjenta » Prawa pacjenta

Prawa pacjenta

KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW PACJENTA

Prawa pacjenta

1. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych

 • Pacjent ma prawo do opieki zdrowotnej odpowiadającej wymaganiom najnowszej wiedzy medycznej.
 • Świadczenia udzielane są natychmiast ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia.
 • Świadczenia udzielane są z należytą starannością, w warunkach spełniających wymagania fachowe i sanitarne, przy udzielaniu których osoby wykonujące zawód medyczny kierują się zasadami etyki zawodowej.
 • Pacjent ma prawo do zaopatrzenia w niezbędne leki i materiały medyczne oraz do zapewnienia pomieszczenia i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia,
 • Pacjent ma prawo, o ile jest to możliwe, do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej przez członka rodziny lub przez inną wskazaną przez siebie osobę – koszty tej opieki pokrywa pacjent.
 • Pacjent ma prawo do wnioskowania o konsultacje innego lekarza niż lekarz prowadzący.

2. Prawo do informacji

 • Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat lub jego przedstawiciel ustawowy ma prawo do uzyskania od lekarza przystępnej informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.
 • Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do uzyskania od pielęgniarki, położnej przystępnej informacji o jego pielęgnacji i zabiegach pielęgniarskich.
 • Pacjent ma prawo wskazać lub nie osobę, która może być informowana o jego stanie zdrowia, np. małżonka, osobę bliską, członka rodziny.
 • Pacjent ma prawo do informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot, w tym profilaktycznych programach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.
 • Pacjent ma prawo wglądu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego osoby.

3. Prawo do wyrażenia zgody na zabiegi i leczenia

 • Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat lub jego przedstawiciel ustawowy ma prawo do wyrażenia pisemnej zgody lub odmowy, na zabieg operacyjny i określone zabiegi diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko, po uzyskaniu wcześniej wszelkich niezbędnych informacji o stanie zdrowia i leczeniu.
 • Pacjent ma prawo do niewyrażenia zgody na uczestniczenie podczas udzielanych świadczeń zdrowotnych innego personelu niż niezbędny.
 • Pacjent ma prawo do wypisu ze szpitala na własne żądanie, po uprzednim podpisaniu oświadczenia, iż został poinformowany o możliwych konsekwencjach zaprzestania leczenia w szpitalu.

4. Prawo do poszanowania godności

 • Pacjent ma prawo do życzliwego i kulturalnego traktowania, poszanowania godności oraz intymności w czasie udzielania świadczeń medycznych.
 • Pacjent ma prawo do leczenia i łagodzenia bólu.
 • Na życzenie pacjenta przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być obecna osoba bliska.

5. Pacjent ma prawo do zapewnienia ochrony jego danych zawartych w dokumentacji:

 • Dane dotyczące pacjenta są poufne, również po śmierci pacjenta,
 • Informacja może być udzielona w przypadku wyrażonej zgody pacjenta wskazanej przez niego osobie,
 • Wszystkie informacje dotyczące pacjenta i stwarzające ryzyko jego identyfikacji są chronione.

6. Pacjent ma prawo do opieki duszpasterskiej.

7. Pacjent ma prawo do całodobowego osobistego kontaktu z osobami z zewnątrz.

8. Pacjent ma prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarskiego.

9. Pacjent ma prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie szpitala.

10. Pacjent ma prawo do zgłoszenia działań niepożądanych produktów leczniczych.

Obowiązki Pacjenta

Przebywając na ternie szpitala pacjent jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu dla pacjentów oraz innych regulaminów, w szczególności nie powinien:

 • Zażywać leków bez wiedzy i zgody lekarza.
 • Przebywać w salach innych pacjentów – może przebywać wyłącznie w przydzielonej sali oraz pomieszczeniach przeznaczonych dla ogółu pacjentów.
 • W czasie trwania ciszy nocnej (22:00 – 06:00) przebywać poza wyznaczoną salą.
 • Używać grzałek, grzejników elektrycznych, czajników elektrycznych oraz innych urządzeń mogących spowodować stan zagrożenia w miejscach innych niż wyznaczone.
 • Wyrzucać bądź przechowywać żywności w miejscach innych niż uzgodnione z pielęgniarką.
 • Zakłócać spokoju innym pacjentom oraz pracy personelu.
 • Opuszczać oraz wychodzić poza teren szpitala bez wiedzy pielęgniarki/położnej/ratownika medycznego.

Ponadto pacjent jest zobowiązany do:

 • Noszenia znaków identyfikacyjnych, w które został zaopatrzony przy przyjęciu.
 • Stosować się do zaleconej diety.
 • Przestrzegać zasad higieny osobistej.
 • W porze obchodów lekarskich, wykonywania zabiegów i opatrunków czy podawania posiłków pacjent zobowiązany jest przebywać w Sali lub innych przeznaczonych dla niego pomieszczeniach.
 • Dbać o czystość najbliższego otoczenia i pomieszczeń sanitarnych.
 • Stosować się do przepisów o bezpieczeństwie, higienie i zagrożeniu pożarowym.
 • Przestrzegać zakazu manipulowania przy aparaturze i urządzeniach medycznych, elektrycznych, wentylacyjnych i grzewczych.
 • Przestrzegać zakazu obrotu, posiadania i używania narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych i innych podobnie działających.
 • Niewnoszenia na teren szpitala i nieprzechowywania materiałów i substancji niebezpiecznych w szczególności łatwopalnych, wybuchowych, trujących i wszelkich o podobnym działaniu.
 • Zabezpieczenia swoich rzeczy osobistych, w tym rzeczy wartościowych, garderoby, pieniędzy i dokumentów, których nie przekazał do depozytu, za które szpital nie ponosi odpowiedzialności.
 • Poszanowania mienia szpitala.
 • Stosowania się do obowiązującego na ternie szpitala zakazu palenia tytoniu, spożywania alkoholu.
 • Pacjent ma obowiązek poinformować lekarza prowadzącego o stale przyjmowanych lekach niezwiązanych z jednostką chorobową, która jest przyczyną hospitalizacji. W przypadku, gdy pacjent posiada własne leki, zobowiązany jest po konsultacji z lekarzem, do przekazania ich pielęgniarce. Przy wypisie leki zostaną zwrócone właścicielowi.

Ulotka – Prawa pacjenta

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Skargi i wnioski mogą być wnoszone do:

 • Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta przy SPZOZ w Gostyniu – Sekretariat Szpitala, wtorek – czwartek w godz. 8.00 – 14.00, tel. 65 322 68 53, e-mail: sekretariat@szpitalgostyn.pl
 • Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki, 60-309 Poznań ul. Grunwaldzka 158, tel. centrali: 61 850 60 00, infolinia: 800 190 590, e-mail: centrala@nfz-poznan.pl
 • Biuro Rzecznika Praw Pacjenta ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa, tel. 22 532 82 50, fax. 22 532 82 30, Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta: 800-190-590 czynna pn. – pt. w godz. 8.00 – 20.00; kancelaria@rpp.gov.pl


Baner graficzny z cytatem: Dobro chorego najwyższym prawem - Hipokrates